Fashion Director

Neiman Marcus "Fashion Guru" Ken Downing Styles S. Fla. Fundraiser He can be called Neiman Marcus’ “Fashion Guru”, but officially Ken Downing goes by the title of Fashion Director.